Lidmaatschapsvoorwaarden

Lidmaatschapvoorwaarden

Leden van de vereniging kunnen zijn professionals woonachtig in een Nederlands taalgebied die voldoen aan tenminste een van de volgende voorwaarden:

  • In het bezit zijn van een getuigschrift van een door de minister erkende bachelor of masteropleiding op sociaal gebied zoals: MWD, SPH, CMV, Pedagogiek, Toegepaste Psychologie, Creatieve Therapie, Sociaal Juridische Dienstverlening, Godsdienstpastoraal werk of Social Work/ Sociaal Werk met uitstroomprofiel MWD, SPH, CMV, GGZ-agoog of jeugdzorgwerker.
  • Werkzaam zijn in de uitvoering van sociaal werk en in het bezit zijn van een getuigschrift van een door de minister erkende bachelor of masteropleiding of van een branchecertificaat op minimaal HBO-niveau.

Buitengewone leden kunnen zijn:

  • Aankomend professionals die een opleiding volgen op HBO-bachelor niveau zoals: MWD, SPH, CMV, Pedagogiek, Toegepaste Psychologie, Creatieve Therapie, Sociaal Juridische Dienstverlening, Godsdienstpastoraal werk of Social Work/ Sociaal Werk met uitstroomprofiel MWD, SPH, CMV, GGZ-agoog of jeugdzorgwerker.
  • Professionals die werkzaam zijn in het sociaal werk en in het bezit zijn van een getuigschrift van een erkende opleiding of een erkend branchecertificaat op minimaal MBO-niveau.
  • Docenten, onderzoekers, leidinggevenden en andere functionarissen die vanuit hun functie bijdragen aan de ontwikkeling van het sociaal werk.

Zoals in de statuten staat vermeld (artikel 4.7) vallen buitengewone leden niet onder tuchtrechtspraak.

Rechten
Leden werken actief aan beroepsontwikkeling in diverse werksectoren en regio’s. Zij leveren daarmee een directe bijdrage aan gesignaleerde vragen en problemen. Alle leden kunnen actief meepraten, denken en ontwikkelen binnen de vereniging.

Leden controleren het bestuur van de vereniging, nemen deel aan de algemene ledenvergaderingen, commissies, functiegroepen en regionetwerken.

Leden ontvangen gratis of met aantrekkelijke korting relevante informatie over ontwikkelingen, methodieken en werkwijzen via de ledensite, het Vakblad Sociaal Werk (voorheen Maatwerk), de nieuwsbrief, congressen, symposia en studiedagen. Bovendien kunnen leden inhoudelijke vragen stellen over hun werk.

Plichten
Maatschappelijk werker, jeugdzorgwerker of sociaal agoog bent u niet zomaar, ook al is het geen beschermd beroep. Als u lid bent van de BPSW verplicht u zichzelf de Beroepscode na te leven en stelt u zich hieraan toetsbaar op. Leden onderschrijven het Beroepsprofiel, de Beroepscode en het tuchtrechtreglement.

Duur lidmaatschap
Het lidmaatschap van de BPSW wordt altijd aangegaan voor de duur van het hele kalenderjaar en telkens automatisch met 1 jaar verlengd.

Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk (via de post of per e-mail) en uiterlijk 1 maand voor de start van het nieuwe verenigingsjaar - dus voor 1 december - opgezegd worden. Zegt u na 1 december op, dan geldt een contributieplicht tot 31 december van het volgende jaar. Na opzegging ontvangt u een ontvangstbevestiging. Deze geldt als opzeggingsbewijs.

Openbaarheid van lidmaatschap
Indien de BPSW schriftelijk een vraag krijgt of een specifieke professional in sociaal werk lid is van de vereniging beantwoorden wij deze vraag mits de aanvrager in de aanvraag zijn/haar eigen naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres heeft vermeld. De BPSW verstrekt geen NAWgegevens (naam, adres, woonplaats), maar geeft aan de aanvrager een ontkennend (nee) of bevestigend (ja) antwoord.