Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker

Beroepsnormen voor de beroepsvariant jeugdzorgwerker

De Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker, beroepsnormen voor de beroepsvariant jeugdzorgwerker is een uitgave van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk / BPSW (voorheen Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers /NVMW) het platform en het netwerk van sociale professionals. De Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker staat, als zelfstandige beroepscode, naast wet- en regelgeving, richtlijnen en organisatorische kaders. En is een praktisch te gebruiken en te toetsen ethische leidraad voor de beroepsvariant jeugdzorgwerker.

Deze uitgave is tot stand gekomen in opdracht van de BPSW (de toenmalige NVMW) en Phorza, de voormalige vereniging voor sociale, (ortho)pedagogische en hulpverlenende functies. Deze uitgave is tot stand gekomen met subsidie van het ministerie van Volkshuisvesting Welzijn en Sport.

Uitgegeven door: BPSW (voorheen NVMW)
Jaar: 2015
Ledenprijs: 7,- euro
Niet-ledenprijs: 14,-  euro
Downloaden? Klik hier
Bestellen? Klik hier
   
   

Beroepscode voor de Maatschappelijk Werker

Collectieve beroepsnormen van het beroep maatschappelijk werker

In deze herziene Beroepscode zijn de collectieve beroepsnormen van het beroep maatschappelijk werker opnieuw vastgelegd. Eerste uitgave van de Beroepscode voor de maatschappelijk werker, 1962. Vorige herziene uitgave, 1999.  Deze volledig herziene uitgave is tot stand gekomen in opdracht van de NVMW en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de NVMW op 30 juni 2010. Alleen in boekvorm verkrijgbaar. Leden ontvangen een Beroepscode gratis in het welkomstpakket.

Uitgegeven door: NVMW (ISBN- 987-90-70620-26-4)
Jaar: 2010 (volledig herziene uitgave)
Ledenprijs: 7,- euro
Niet-ledenprijs: 14,- euro
Downloaden? Niet mogelijk, wel digitaal in te zien.
Bestellen?
Klik hier.

Beroepscode voor de Sociaal Agogisch Werker

Ethische leidraad

De eerste oplage van de beroepscode voor de sociaal agogisch werker en het intern tuchtreglement verscheen in 2010, toen de bestaande beroepscode werd geactualiseerd en het intern tuchtreglement werd gerealiseerd. Dit gebeurde nog onder verantwoordelijkheid van Phorza, de toenmalige beroepsorganisatie voor werkers in de sociaal agogische sector.  Deze tweede editie kent geen inhoudelijke wijzigingen, maar is wel in een geheel nieuw jasje gestoken. De uitgave is samengesteld door Jan Ebskamp en van een voorwoord voorzien door Afra Groen.

Uitgegeven door: NVMW (ISBN 978-90-70620-27-1)
Jaar: 2013
Ledenprijs: 7,- euro
Niet-ledenprijs: 14,- euro
Downloaden? Helaas niet mogelijk, maar wel hier digitaal in te zien.
Bestellen? Klik hier

Beroepscompetentieprofiel GGZ Agoog

GGZ Nederland heeft in overleg met partners uit het veld (onderwijs en de NVMW) een beroepscompetentieprofiel GGZ-Agoog geschreven. De GGZ agoog is een maatschappelijk werker of SPH-er binnen het werkveld van de GGZ of de verslavingszorg. Het beroepscompetentieprofiel is bedoeld om de aansluiting met het relevante hoger beroepsonderwijs op het GGZ werkveld te verbeteren. Ook kan het beroepscompetentieprofiel input geven aan het HRM-beleid van ggz-instellingen.

Uitgegeven door: GGZ Nederland/COOAB GGZ
Jaar: 2012
Ledenprijs: Kosteloos in PDF
Niet-ledenprijs: Kosteloos in PDF
Downloaden? Klik hier.
Bestellen?
Niet mogelijk.

Beroepsethiek als kompas in de Jeugdzorg

Een toelichting op de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker

Beroepsethiek als kompas voor de jeugdzorg is geschreven voor gedragswetenschappers (psychologen en orthopedagogen) door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Deze uitgave is vervolgens bewerkt voor jeugdzorgwerkers door de beroepsvereniging van maatschappelijk werkers én jeugdzorgwerkers, de NVMW.

Deze uitgaven zijn tot stand gekomen in het kader van het Actieplan Professionalisering Jeugdzorg en het daaruit voortgekomen Implementatieplan. Het actieplan heeft tot doel om professionals in de jeugdzorg optimaal op te leiden, toe te rusten en te faciliteren, zodat hun autonomie, vakbekwaamheid en beroepstrots worden versterkt. Middelen daarbij zijn beroepsregistratie, beroepscode en tuchtrecht.

Uitgegeven door: NVMW
Jaar: 2013
Ledenprijs: 7,- euro
Niet-ledenprijs: 14,-  euro
Downloaden? Klik hier
Bestellen? Klik hier

Beroepsprofiel van de maatschappelijk werker

Iedere maatschappelijk werker die lid wordt van de BPSW, ontvangt het beroepsprofiel gratis. In het beroepsprofiel is de essentie van het beroep vastgelegd. Het beschrijft de volle breedte van het beroep, gaat in op de missie en maatschappelijke veranderingen en geeft een beschrijving van professionaliteit en professionalisering in relatie tot het beroep. De taken van de maatschappelijk werker zijn uitvoerig beschreven met in een apart hoofdstuk talloze dilemma's uit het werk. Ook de competenties waarover een maatschappelijk werker moet beschikken, vindt u hierin terug. Alleen in boekvorm verkrijgbaar!

Uitgegeven door: NVMW
Jaar: 2006 (volledig herziene uitgave)
Ledenprijs: 10,- euro (Leden ontvangen 1 exemplaar kosteloos bij aanvang lidmaatschap)
Niet-ledenprijs: 20,- euro
Downloaden? Niet mogelijk, wel is de online samenvatting in te zien als digitale bladerbrochure.
Bestellen? Klik hier.

Competentieprofiel Revalidatie Maatschappelijk Werk

Het begrip ‘competentie’ heeft enige tijd geleden zijn intrede gedaan in de wereld van de professionele hulpverlening. In het Beroepsprofiel van de Maatschappelijk werker (NVMW 2006) , staan de competenties van het maatschappelijk werk beschreven en toegelicht. De competenties in deze uitgave zijn een ‘vertaling’ hiervan naar het Revalidatie maatschappelijk werk. Deels geven ze een algemeen beeld over welke competenties een maatschappelijk werker moet beschikken en deels beschrijft dit boekje specifiek de ‘R’ van Revalidatie maatschappelijk werk.

Uitgegeven door: NVMW
Jaar: 2010
Ledenprijs: Kosteloos
Niet-ledenprijs: Voor 7,50 euro als PDF te bestellen
Downloaden? Op het ledenportaal (inloggen is noodzakelijk)
Bestellen? Klik hier.

Competentieprofiel schoolmaatschappelijk werker

Binnen de sector schoolmaatschappelijk werk en in het onderwijs- en (jeugd)hulpverleningsveld is door veranderingen en vernieuwingen op de scholen, het ontstaan van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), de herstructurering van de (jeugd)zorg, ontwikkelingen binnen de eigen sector en veranderingen in de maatschappij behoefte aan meer duidelijkheid over de taken en competenties van de schoolmaatschappelijk werker. Dit competentieprofiel omvat de beschrijving van taken, competenties, kwaliteiten, houdingsaspecten en opleidingseisen voor de schoolmaatschappelijk werker volgens de visie en inzichten van de BPSW.

Uitgegeven door: NVMW
Jaar: 2009
Ledenprijs: 7,50 euro of kosteloos in PDF.
Niet-ledenprijs: 15,- euro
Downloaden? Op het ledenportaal (inloggen is noodzakelijk).
Bestellen? Klik hier.

Competenties Maatschappelijke Ondersteuning

In de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Zelfregie, participatie en sociale samenhang zijn kernbegrippen in de uitvoering van de Wmo. Sociale professionals staan daarom voor een pittige opgave; van hen worden andere vaardigheden gevraagd. Deze uitgave beschrijft een set van tien competenties waar de nadruk op ligt in het werk. Een veldonderzoek in acht gemeenten en 87 initiatieven om sociaal werkers opnieuw te profileren, hebben geleid tot de totstandkoming van deze competenties. Deze competenties zijn opgesteld in nauwe samenwerking met brancheorganisaties, vakbonden, beroepsverenigingen en beroepsonderwijs.

Auteur: Vlaar, P.; Kluft, M.; Liefhebber, S.;

Uitgegeven door: Movisie i.s.m. de NVMW
Jaar: 2013
Ledenprijs: Kosteloos
Niet-ledenprijs: Kosteloos
Downloaden? Klik hier
Bestellen? Klik hier.

DBC verrichtingenformulier: ziekenhuismaatschappelijk werk

De werkgroep Diagnose Behandel Combinatie (DBC) heeft een formulier ontwikkeld waarmee ziekenhuismaatschappelijk werkers binnen de DBC structuur zichtbaar kunnen worden. Dit formulier inclusief de handleiding om goed en eenduidig registreren te bevorderen kunt u onderstaand downloaden. Meer informatie over de DBC is op het ledenportaal te vinden.

Uitgegeven door: NVMW
Jaar: 2008
Ledenprijs: Kosteloos in PDF.
Niet-ledenprijs: Kosteloos in PDF.
Downloaden? Klik hier.
Bestellen? n.v.t.

Functieprofiel maatschappelijk werker binnen de klinische genetica.

Het functieprofiel voor de maatschappelijk werker binnen de klinische genetica. Deze uitgave is een geactualiseerde versie van het origineel uit 2003.

Uitgegeven door: NVMW
Jaar: 2009
Ledenprijs: Kosteloos
Niet-ledenprijs: Kosteloos
Downloaden? Klik hier
Bestellen? n.v.t.

Handreiking Familieparticipatie intramurale woon- & zorgdiensten

FAMILIE IN DE HOOFDROL

Een handreiking voor de introductie van en informatievoorziening aan familieleden van (toekomstige) bewoners van intramurale woon- & zorgdiensten. Door drs. Theo Royers. Klik hier voor de teaser.

Uitgegeven door: In opdracht van de NVMW door Vilans uitgegeven.
Jaar: 2012
Ledenprijs: Kosteloos in PDF.
Niet-ledenprijs: Kosteloos in PDF.
Downloaden? Klik hier
Bestellen? n.v.t.

Handreiking Familieparticipatie verpleeghuismaatschappelijk werk.

Nieuwe ideeën rondom familieparticipatie vallen volgens de NVMW binnen het domein van (soms in een prachtig mooi nieuw jasje) van het maatschappelijk werk. Om u in staat te stellen familieparticipatie als structureel onderdeel binnen de organisatie op de kaart te zetten, heeft de NVMW op basis van een publicatie van Vilans een praktisch document samengesteld.

Uitgegeven door: NVMW
Jaar: 2009
Ledenprijs: Kosteloos in PDF.
Niet-ledenprijs: Kosteloos in PDF.
Downloaden? Klik hier
Bestellen? n.v.t.

Handreiking Geheimhouding & Privacy

In 2010 was de uitgave Geheimhouding & Privacy nog een op zichzelf staande publicatie van de NVMW. Nu is de volledig herziene uitgave onderdeel van een totaalpakket met masterclasses en een online webdossier met veelgestelde vragen voor leden (inloggen noodzakelijk). Alle teksten zijn afgestemd op de nieuwe Beroepscode voor de maatschappelijk werker (2010) en huidige wetgeving. De nadruk in deze versie ligt op bemoeizorg, verwijsindex risicojongeren en eigenstandige verantwoordelijkheid professionals.

Let op: De handreiking 'Geheimhouding & Privacy' dateert van vóór 1-1-2015. Naar aanleiding van de nieuwe wetgeving die op 1-1-2015 is ingegaan, komt de BPSW in de loop van 2016 met een herziene versie.
 

Uitgegeven door: NVMW
Jaar: 2011
Ledenprijs: Reader 10,- euro of kosteloos als PDF.
Niet-ledenprijs: Reader 20,- euro of 10,- euro als PDF.
Downloaden? Op het ledenportaal (inloggen is noodzakelijk)
Bestellen? Klik hier.

Handreiking Hulp bij Helpen - maatschappelijk werkers in de palliatieve zorg

Met de handreiking Hulp bij Helpen kunnen maatschappelijk werkers zich (meer) verdiepen in palliatieve zorg. De handreiking is nu ook digitaal beschikbaar. De uitgave is bedoeld voor maatschappelijk werkers die niet dagelijks met palliatieve zorg te maken hebben. Het is geen studieboek maar een praktische handleiding vanuit de dagelijkse praktijk van het maatschappelijk werk in de palliatieve zorg.

De handreiking is geschreven door drie maatschappelijk werkers met veel praktijkervaring. Hulp bij helpen is een uitgave van Stichting Agora, met medewerking van de NVMW (Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers).
 

Uitgegeven door: Agora & NVMW
Jaar: 2011
Ledenprijs: 5,- euro
Niet-ledenprijs: 10,- euro
   
Bestellen? Klik hier.

Het aanbod van AMW en BMW voor mensen met arbeidsrelevante Problematiek

Een transparante beschrijving van het aanbod van maatschappelijk werkers in AMW en BMW. Een panel van professionals heeft dit ‘transparant aanbod in opdracht van de NVMW en onder leiding van Movisie uitgewerkt. (Brink, C. en M. Scholte)

In deze uitgave zijn 21 basismodulen per functie beschreven. Per module is op een A4-tje terug te vinden wat het doel is van de hulpverlening, wat het resultaat is, de verwachte tijdsinvestering en mogelijke randvoorwaarden.

Uitgegeven door: NVMW
Jaar: 2006
Ledenprijs: Kosteloos in PDF.
Niet-ledenprijs: Kosteloos in PDF.
Downloaden? Klik hier (AMW) of hier (BMW)  te downloaden.
Bestellen? n.v.t.

Leren dat maatschappelijk werkt

Maatschappelijk werkers hebben een beroep met een belangrijke missie. Zij helpen mensen zich beter te handhaven in de samenleving. Hiervoor hebben zij een krachtige beroepsidentiteit nodig. Die stelt hen in staat zelfbewust en vakkundig te reageren op eisen die worden gesteld. Deze eisen zijn vaak spanningsvol. De wethouder wil dat de maatschappelijk werker met een open vizier 'er op af gaat'; de zorgverzekeraar eist een wetenschappelijk bewezen aanpak; de manager verlangt bureaucratische discipline en de cliënt zelf verwacht behartiging van zijn belangen. Het is een hele kunst om met deze tegenstrijdige eisen om te gaan. Dat geldt zeker in een tijd van economische crisis en bezuinigingen. Versterking van de eigen beroepsidentiteit is nu hard nodig. Auteur Dr. Lies Schilder, directeur NVMW.

Uitgegeven door: Eburon Academic Publishers
Jaar: 2013
Ledenprijs: 39,90 euro
Niet-ledenprijs: 39,90 euro
Downloaden? Niet mogelijk.
Bestellen? Klik hier.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor Sociaal Werkers

Het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling is voor de BPSW een belangrijk thema. Sociaal werkers hebben hierin een belangrijke taak.

De tekst van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor maatschappelijk werkers is gebaseerd op de tekst van het algemene basismodel voor een meldcode die het ministerie van VWS heeft opgesteld in samenwerking met vele partijen, waaronder de BPSW. De uitgave is kosteloos in PDF-formaat te downloaden.

Uitgegeven door: NVMW
Jaar: 2013
Ledenprijs: Kosteloos
Niet-ledenprijs: Kosteloos
Downloaden? Klik hier

Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk

Social professionals, van werkers in de jeugdzorg, buurt- of schoolmaatschappelijk werk, verstandelijk gehandicaptenzorg tot de reclassering, staan voor vele morele dilemma's. De kwaliteit van de hulpverlening vraagt om meer tijd en aandacht voor morele oordeelsvorming. In de hectiek van werk- en prestatiedruk is daar te weinig tijd voor.

Maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaalagogisch werkers kregen recent een nieuwe beroepscode. Die bieden nieuwe gezichtspunten over de relatie met de eigen organisatie en met de samenleving. In de relatie met de organisatie is dat bijvoorbeeld het aspect van het omgaan met de professionele autonomie van de sociaal werker. Moresprudentie is geschreven vanuit en voor het sociaal werk, maar herkenbaar voor vele hulpverlenende beroepen. Kosten 33,50 euro.

'Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk' (ISBN 9789006952490) - Auteurs: J. Buitink, J. Ebskamp, R. Groothoff.

Uitgegeven door: Uitgeverij ThiemeMeulenhoff. in samenwerking met de NVMW.
Jaar: 2012
Ledenprijs: 33,50 euro exclusief verzendkosten
Niet-ledenprijs: 33,50 euro exclusief verzendkosten
Downloaden? Niet mogelijk.
Bestellen? Klik hier.

Professioneel Statuut maatschappelijk werk

Het professioneel statuut biedt een kader waarbinnen maatschappelijk werkers kunnen werken volgens de beroepscode, het beroepsprofiel en de kwaliteitseisen zoals geformuleerd door de BPSW en het Beroepsregister Registerplein. Uitgangspunt in het professioneel statuut is dat de werkgever de algemene verantwoordelijkheid draagt voor het realiseren van de doelstellingen en het beleid van de organisatie en de daartoe te verrichten functies. De maatschappelijk werker draagt de verantwoordelijkheid voor het uitoefenen van zijn beroep conform de beroepscode en de kerntaken zoals uitgewerkt en toegelicht in het vigerende beroepsprofiel.

Uitgegeven door: NVMW
Jaar: 2007
Ledenprijs: Kosteloos in PDF.
Niet-ledenprijs: Kosteloos in PDF.
Downloaden? Klik hier.
Bestellen? n.v.t.

Revalidatie maatschappelijk werk

Door de functiegroep revalidatie en de branchevereniging Revalidatie Nederland is een nieuwe brochure ontwikkeld over actuele ontwikkelingen in de zorg. Het boekje in PDF-formaat biedt aanknopingspunten voor de profilering van het werk en vat het revalidatiemaatschappelijk werk kernachtig samen. De brochure is bedoeld voor maatschappelijk werkers die het management en collega’s van revalidatiecentra duidelijk willen maken wat hun werk inhoud.

Uitgegeven door: NVMW
Jaar: 2009
Downloaden? Klik hier.

Schoolmaatschappelijk Werk

Informatiebrochure over inhoud, kwaliteit, positionering en besluitvorming van het schoolmaatschappelijk werk.

Uitgegeven door: NVMW
Jaar: 2009
Downloaden? Klik hier.

Transparant aanbod maatschappelijk werk in de ambulante, deeltijd en poliklinische GGZ

Modulen als bouwstenen voor de hulpverlening

De serie Transparant aanbod beschrijft het aanbod van de sector welzijn en maatschappelijke dienstverlening in transparante taal. Zo kunnen beroepskrachten in deze sector eenvoudig en duidelijk onder woorden brengen wat hun werk inhoudt en welke diensten zij leveren. Wat heeft een discipline te bieden, voor wie, met welke doelen, op welke manier en met welke beoogde resultaten? (Scholte, M. en C. van Dam)

Uitgegeven door: MOVISIE en NVMW
Jaar: 2010
Ledenprijs: Kosteloos
Niet-ledenprijs: Kosteloos
Downloaden? Klik hier om kosteloos in PDF te downloaden
Bestellen? n.v.t.

Transparant aanbod Maatschappelijk werk in verpleeghuizen

Modulen als bouwstenen voor de hulpverlening

De serie Transparant aanbod beschrijft het aanbod van de sector welzijn en maatschappelijke dienstverlening in transparante taal. Zo kunnen beroepskrachten in deze sector eenvoudig en duidelijk onder woorden brengen wat hun werk inhoudt en welke diensten zij leveren. Wat heeft een discipline te bieden, voor wie, met welke doelen, op welke manier en met welke beoogde resultaten? (Scholte, M. en J. van Leur)

Uitgegeven door: MOVISIE en NVMW
Jaar: 2009
Ledenprijs: Kosteloos in PDF.
Niet-ledenprijs: Kosteloos in PDF.
Downloaden? Klik hier
Bestellen? n.v.t.

Transparant aanbod Revalidatie maatschappelijk werk

Modulen als bouwstenen voor de hulpverlening

De serie Transparant aanbod beschrijft het aanbod van de sector welzijn en maatschappelijke dienstverlening in transparante taal. Zo kunnen beroepskrachten in deze sector eenvoudig en duidelijk onder woorden brengen wat hun werk inhoudt en welke diensten zij leveren. Wat heeft een discipline te bieden, voor wie, met welke doelen, op welke manier en met welke beoogde resultaten? (Scholte, M. en A. Poll)

Uitgegeven door: MOVISIE en NVMW
Jaar: 2010
Ledenprijs: Kosteloos in PDF
Niet-ledenprijs: Kosteloos in PDF
Downloaden? Klik hier
Bestellen? n.v.t.

Transparant aanbod Schoolmaatschappelijk werker

Modulen als bouwstenen voor de hulpverlening

Het nieuwe aanbodbeschrijving voor het SMW is een bouwsteen voor de toekomst en beschreven in de vorm van modulen. Die zijn op te vatten als 'zorg- of hulpverleningseenheden' die met elkaar de bouwstenen vormen voor het totale aanbod van het schoolmaatschappelijk werk.

Auteur: Lammersen, G.; Dam, C. van

Uitgegeven door: MOVISIE en NVMW
Jaar: 2013
Ledenprijs: Kosteloos in PDF
Niet-ledenprijs: Kosteloos in PDF
Downloaden? Klik hier
Bestellen? n.v.t.

Van Beroepscode naar Moresprudentie

Belang van het werken met beroepsethiek en beroepscode voor de:

- Maatschappelijk werker
- Sociaalagogisch werker
- Jeugdzorgwerker

In deze brochure bieden we een korte introductie over het benutten van beroepsethiek en beroepscode in het werk als social professional. De brochure geldt ook als een inleiding voor het boek 'Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk.'

Uitgegeven door: NVMW en ThiemeMeulenhoff
Jaar: 2011
Ledenprijs: Kosteloos in PDF
Niet-ledenprijs: Kosteloos in PDF
Downloaden? Klik hier.
Online lezen? Klik hier.